image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів до проекту Мелітопольського районного бюджету за програмно-цільовим методом

ekonomikaЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління  фінансів Мелітопольської районної державної адміністрації

Запорізької області

 26.11.2015      № ____8___

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів до проекту Мелітопольського  районного бюджету за програмно-цільовим методом

 

 1. Загальні положення
 2. Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту Мелітопольсь-кого районного бюджету за програмно-цільовим методом розроблена відповідно до статей 20, 21 та 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту Мелітопольського районного бюджету на плановий бюджетний період (далі — проект районного бюджету) та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі — прогноз районного бюджету), встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.
 1. Складання проекту   районного  бюджету  здійснюється  на   підставі пропозицій головних розпорядників коштів щодо обсягу бюджетних коштів для забезпечення їх діяльності за бюджетними програмами.
 1. Головними розпорядниками  коштів районного бюджету (далі — головний розпорядник) є Мелітопольська районна державна адміністрація Запорізької області, її структурні підрозділи, Мелітопольська районна рада Запорізької області.
 1. Головні розпорядники організовують та забезпечують складання бюджетного запиту за формами:

Бюджетний запит на 20__рік: загальний, Форма 20__-1 (далі — Форма-1), (додаток 1);

Бюджетний запит на 20__рік: індивідуальний, Форма 20__-2 (далі — Форма-2) (додаток 2);

Бюджетний запит на 20__рік: додатковий, Форма 20__-3 (далі — Форма-3), (додаток 3).

Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

 1. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються дані звіту за попередній бюджетний період приведені у відповідність до класифікації планового року (звітні дані по видатках та кредитуванню за бюджетними програмами повинні бути розподілені за бюджетними програмами, які здійснюються в поточному році, а в разі їх відсутності – виділені в окремий рядок (для аналізу і співставлення у Формі-1); показники, затверджені розписом місцевих бюджетів на поточний бюджетний період (без урахування внесених змін, крім структурних змін у системі головного розпорядника).
 1. Усі вартісні  показники  у  формах  наводяться у тисячах гривень з округленням до десятої.
 2. Видатки, які включаються у Форми — 1,2 мають  бути  обґрунтовані детальними розрахунками.

8. При  заповненні  форм  бюджетного  запиту  до  проекту  районного бюджету на плановий рік головний розпорядник повинен керуватися наступними принципами:

бюджетні запити складаються виходячи з діючого законодавства;

не допускається включення видатків, не передбачених нормативно-правовими актами;

не допускається необґрунтоване завищення обсягів видатків без відповідних детальних розрахунків та обґрунтувань.

 1. Головний  розпорядник   несе  відповідальність  за   своєчасність  подання,  достовірність та повноту інформації  бюджетного запиту.
 1. У разі надання необґрунтованих або складених з порушенням вимог цієї Інструкції бюджетних запитів до проекту районного бюджету на плановий рік, зазначені в таких запитах видатки не будуть включені до проекту районного бюджету на плановий рік.
 1. Працівники бюджетного відділу управління фінансів Мелітопольсь-кої районної державної адміністрації Запорізької області (відповідно до закріплених функціональних повноважень) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.
 1. На основі результатів аналізу начальник управління фінансів Мелі-топольської районної державної адміністрації Запорізької області відповідно до норм, передбачених частиною п’ятою статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету на плановий рік.
 1. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, скла-деного з порушенням вимог цієї Інструкції, управління фінансів Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.
 1. На основі результатів аналізу приймається рішення щодо включен-ня бюджетного запиту до проекту районного бюджету.
 1. Порядок заповнення бюджетного запиту за Формою-1

 

 1. Форма — 1 призначена для наведення узагальненого запиту по голов-ному розпоряднику.
 1. У пункті 2 Форми-1 висвітлюється мета діяльності головного роз-порядника.
 1. У пунктах 3 – 4 Форми-1 міститься розподіл граничного обсягу видатків /надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та підпрограмами відповідальних виконавців на плановий рік, та прогноз видатків ( надання кредитів) загального та спеціального фондів за бюджетними програмами та підпрограмами на наступні за плановим два бюджетні періоди.
 1.               Порядок заповнення бюджетного запиту за Формою -2
 2. Форма -2 містить ґрунтовний виклад розподілених граничних обсягів видатків на плановий рік по кожній бюджетній програмі (підпрограмі).
 3. При визначенні видатків на плановий бюджетний період кожен голов-ний розпорядник оцінює необхідні і можливі ресурси та очікуваний результат в наступні бюджетні періоди.
 1. У разі, якщо головний розпорядник збільшує або зменшує порівняно з поточним бюджетним періодом обсяги видатків по бюджетних програмах, пропозиції повинні бути обґрунтовані у порівнянні з поточним бюджетним періодом.
 1. У пункті 4 Форми-2 формується мета бюджетної програми, визначаються строки її реалізації та підстави для її реалізації(Закони України, Постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, галузеві накази, рішення районної ради).
 1. У пункті 5 (підпункти 5.1., 5.2.) Форми-2 міститься прогноз надходжень із загального та спеціального фондів для забезпечення діяльності головного розпорядника.

Показники спеціального фонду зазначаються за видами надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

2) інші надходження спеціального фонду;

3) Запозичення 401000;

4) Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) 602400.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень .

 1. У пункті 6 (підпункти 6.1., 6.2.,6.3.,6.4) Форми-2 запит викладається в розрізі програм (підпрограм) та кодів економічної класифікації видатків та класифікації кредитування.
 2. У пункті 7 (підпункти 7.1., 7.2.) Форми-2 наводиться перелік завдань бюджетної програми (підпрограми), які забезпечать реалізацію бюджетних програм ( підпрограм).

Завдання не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за винятком, коли бюджетна програма (підпрограма) або окремі напрями у її складі мають періодичний характер, закінчується термін їх виконання або в результаті прийняття нового законодавства виникають нові завдання у складі існуючої бюджетної програми (підпрограми).

 1. У пункті 8 (підпункти 8.1., 8.2.) Форми-2 наводяться результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми в розрізі підпрограм та завдань, визначених у пункті 6 Форми-2, за звітний, поточний, плановий та два наступні за плановим бюджетні періоди.

Результативні показники поділяються на такі групи:

показники затрат – визначають обсяги та структуру ресурсів, що забезпечують виконання бюджетної програми (підпрограми) та характеризують структуру витрат;

показники продукту – використовуються для оцінки досягнення поставленої мети. Показниками продукту є, зокрема, обсяг наданих послуг чи виконаних робіт на виконання бюджетної програми (підпрограми), кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;

показники ефективності – залежно від напрямів виконання бюджетної програми (підпрограми) можуть визначатися як:

1) витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);

2) відношення виконаних робіт, наданих послуг до витраченого обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);

3) досягнення визначеного результату (результативність);

показники якості відображають сукупність властивостей, які характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та демонструють послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (виконанні робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми (підпрограми).

У полі „Джерело інформації” визначається найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників.

В процесі проведення аналізу до бюджетних програм застосовуються всі типи результативних показників, у разі застосування неповного переліку результативних показників надається відповідне пояснення.

Кількість показників не повинна перевищувати:

в групі показників затрат – трьох показників;

в групі показників продукту, ефективності та якості – шести показників.

 1. У пункті 9 Форми-2 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

При цьому, в останньому рядку додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

 1. У пункті 10 форми-2 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами.

Якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді».

 1. У пункті 11(підпункти 11.1., 11.2.) Форми-2 включаються регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми.

Пункт містить інформацію про походження документу, яким затверджено  програму та короткий зміст заходів за програмою у звітному, поточному, плановому році та у наступних за плановим роках.

 1. У пункті 12(підпункти 12.1., 12.2.) включаються інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми.

Пункт містить інформацію про джерела надходжень інвестиційного проекту у звітному, поточному, плановому році та у наступних за плановим роках.

При заповненні форми наводяться усі джерела фінансування інвести-ційного проекту (програми), включаючи небюджетні кошти у категорії «Інші джерела фінансування ( за видами)».

 1. У пункті 13 Форми-2 проводиться аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у звітному, поточному, плановому році та у наступних за плановим роках, а також обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів у майбутніх роках.
 1. У пункті 14 (підпункти 14.1.,14.2.,14.3.) Форми-2 проводиться аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості в минулому, поточному та наступному роках по загальному фонду в розрізі кодів економічної класифікації видатків, розробляються заходи щодо приведення зобов’язань на плановий рік у відповідність з обсягами видатків.

У підпункті 14.4.Форми-2 у разі недостатності доведеного граничного обсягу видатків наводиться перелік положень нормативно-правових актів, які регламентують виконання бюджетної програми, з посиланням на конкретні статі (пункти) нормативних актів.

Наведена у кожному рядку по графі 6 сума коштів, необхідна для виконання нормативно-правового акту, яка незабезпечена граничним обсягом, підтверджується детальним розрахунком.

У підпункті 14.5 Форми-2 головним розпорядником надаються пояснення управління зобов’язаннями по загальному фонду у минулому та поточних роках і пропозиції щодо упорядкування зобов’язань у плановому році.

 1. У пунктах 15 Форми-2 наводяться підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності проведення видатків у плановому та наступні за плановим два бюджетні періоди, виходячи з розрахунків, здійснених у попередніх пунктах запиту.
 1. Порядок заповнення бюджетного запиту за Формою -3 
 1. Після заповнення Форм — 1, 2, у разі наявності пропозицій про збіль-шення обсягу видатків загального фонду на плановий бюджетний рік, запов-нюється Форма-3, в якій наводиться обґрунтування необхідності додаткових коштів (запити на збільшення витрат можливі лише за бюджетними програма-ми (підпрограмами), що згідно з нормативними актами визначені пріоритет-ними).
 1. Пропозиції головного розпорядника розглядаються управлінням фінан-сів Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області у ході доопрацювання проекту районного бюджету на плановий бюджетний рік.

Пропозиції не є підставою для формування додаткової потреби (пропозицій щодо збільшення обсягів видатків (надання кредитів) загального фонду) за бюджетними програмами, по яких головним розпорядником зменшено порівняно з поточним роком обсяги видатків (надання кредитів) у зв’язку з перерозподілом, здійсненим з метою збільшення видатків (надання кредитів) за іншими бюджетними програмами.

 1. У підпунктах 2.1 та 2.2. Форми-3 заповнюються бюджетні програми (підпрограми), які згідно з положеннями нормативно-правових актів не забезпечені обсягом видатків ( наданих кредитів) загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди і є пріоритетними.

За кожним кодом програмної класифікації видатків суми наводяться в розрізі кодів економічної класифікації видатків ( кредитування).

Головний розпорядник має визначити причини, якими обумовлене виникнення додаткової потреби. Зокрема, зміна структури, зміна показників виконання, зміна пріоритетів, необхідність виконання нових бюджетних програм, продовження термінів виконання довгострокових та середньострокових програм з об’єктивних причин, перехід на нові стандарти, непрогнозовані видатки, разові прогнозовані видатки, зміни в законодавстві  (умови оплати праці і т.д.), непрогнозоване зростання статистичних індексів (індекс інфляції, індекс цін і т.д.) – перевищення змінних факторів понад норматив.

Після кожного коду програмної класифікації видатків, по якому заповнюється додатковий запит:

надається  обґрунтування необхідності додаткових ресурсів із загального фонду на плановий рік;

визначається вплив на виконання бюджетних програм додаткових коштів, у разі їх виділення в плановому році, в тому числі в розрізі результативних показників, та наступних за плановим двох бюджетних періодах (обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти);

визначаються зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, прогнозу на два наступні за плановим бюджетні періоди у разі, якщо додатково кошти із загального фонду не будуть виділені на плановий рік;

визначаються альтернативні заходи, розроблені для забезпечення виконання бюджетної програми.

Наводиться аналіз додаткового запиту в порівнянні з відповідними видатками (обсягами надання кредитів) за минулий та поточний роки ( у разі, якщо такі були).

При заповненні зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, показати як зміняться результативні показники продукту та ефективності у разі виділення додаткових коштів у плановому році.

Головним розпорядником також зазначаються наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені  та пояснити, які альтернативні заходи будуть здійснені для забезпечення виконання бюджетних програм (підпрограм).

 

Заступник начальника управління —

начальник бюджетного відділу управління фінансів

Мелітопольської районної

державної адміністрації         О.В.Олійник           

 

Наказ читайте в газеті «Новий день» від 09.12.2015 стор. 17