image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Процедура погашення заборгованості за судовими рішеннями, за якими боржником виступає державний орган

neznanie_zakonovАктивізація євроінтеграційних процесів в Україні зумовила прийняття Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (далі-Закон), який набрав чинності з 1 січня 2013 року.

Згідно до Закону державою гарантується виконання рішень суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржниками за якими є державний орган.

Оскільки загального визначення терміна «державний орган» чинне законодавство не містить, як правило, цей термін використовується у значенні органу, який спеціально уповноважений для реалізації державної влади в передбачених законом випадках.

До числа державних органів можливо віднести, наприклад, судові органи, органи виконавчої влади (міністерства, їх регіональні управління, тощо), органи прокуратури та внутрішніх справ, районні адміністрації та їх структурні підрозділи і т.п.

Відповідно до статті 3 Закону виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень — за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

З вище наведеного можливо дійти висновку, що з 01.01.2013 судові рішення, боржником за якими виступає державний орган, виконуються без участі органів державної виконавчої служби.

З метою виконання виконавчих документів за рішеннями суду про стягнення коштів або рішень суду, що набрали законної сили, боржником за якими є державний орган, які видані або ухвалені до 01.01.2013, Кабінетом Міністрів України 03.09.2014 прийнято постанову № 440, якою затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою (далі — Порядок).

Цей Порядок визначає механізм обліку виконавчих документів та судових рішень вказаної категорії, їх інвентаризацію та погашення заборгованості за ними.

Відповідно до зазначеного Порядку виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду подаються до органів державної виконавчої служби з 23.09.2014 для здійснення їх обліку, інвентаризації та подальшої передачі органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (органам Казначейства) для погашення заборгованості.

Особа на користь чи в інтересах якої ухвалено рішення суду або видано виконавчий документ, або її представник звертається до Управління державної виконавчої служби відповідного головного територіального управління юстиції за місцезнаходженням боржника, та надає наступні документи:

  • заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній (форми заяв додаються);
  • оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію);
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • копію паспорта громадянина України.

В Запорізькій області документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, подаються до Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області за адресою: пр. Леніна 164, м. Запоріжжя, 69107.

Порядком передбачено, що стягувачами подаються для обліку виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» суб’єкти, які видані або ухвалені до 1 січня 2013 року.

Відповідно до вимог Інструкцій з діловодства в відповідних судах, що затверджені наказами Державної судової адміністрації України від 17.12.2013, для виконання судового рішення, що набрало законної сили або допущено до негайного виконання, стягувану за його письмовою заявою видається виконавчий лист.

Виконавчі листи підписуються головуючим суддею, а за його відсутності (відпустка, тривале відрядження, хвороба та ін.) — головою суду чи його заступниками. Виконавчі листи заповнюються чітко і грамотно, помарки і виправлення в них не допускаються.

Замість втраченого оригіналу виконавчого листа суд, який видав виконавчий лист, за заявою стягувана може видати його дублікат. Тобто, дублікат виконавчого листа — це другий примірник виконавчого листа, який має таку саму юридичну силу, як і оригінал.

Копії судових рішень, мають бути належним чином оформлені та засвідчені відбитком гербової печатки суду.

Так, копії судових рішень, що набрали законної сили, мають бути підписані відповідальним працівником (особою) суду та суддею, а також скріплені відбитком гербової печатки суду. Якщо копія судового рішення складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на п’ять проколів, а на зворотному боці останнього аркуша — скріплена підписом судді, з працівника апарату суду, засвідчена відбитком гербової печатки суду, із зазначенням кількості зшитих аркушів. До копії судового рішення, до якого внесено зміни, обов’язково додається копія ухвали апеляційного (касаційного) суду, яким судове рішення змінено, а також за наявності — копії додаткового рішення, копії ухвал про виправлення описок тощо.

На підставі викладеного, враховуючи зміст Порядку, у разі, якщо для обліку надається виконавчий документ, то це може бути як оригінал, так і його дублікат. У разі якщо подається рішення суду, то це повинна бути належним чином завірена його копія.

До того ж, немає принципового значення, який саме документ необхідно подавати стягувачем: це може бути як виконавчий документ, так і судове рішення.

Згідно з Порядком здійснення обліку рішень покладається на відповідальних осіб, які визначаються начальником управління державної виконавчої служби відповідного головного управління юстиції.

При надходженні рішення відповідальна особа перевіряє наявність документів, визначених Порядком, та відповідність їх вимогам законодавства.

Якщо до рішення не додано документів, визначених Порядком, або ці документи не відповідають вимогам законодавства, відповідальна особа повертає їх та повідомляє заявника про необхідність усунути виявлені недоліки.

Прийняті для обліку рішення вносяться до Реєстру рішень, виконання яких гарантується державою (далі — Реєстр).

В подальшому здійснюються заходи щодо отримання від боржника відомостей про виконання або невиконання рішення.

Якщо рішенням зобов’язано боржника здійснити нарахування (перерахунок тощо) та/або виплатити кошти, відповідальна особа разом з повідомленням надсилає боржнику або органу державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника — юридичної особи, копію рішення для здійснення нарахування суми коштів, що підлягає виплаті заявнику.

Про здійснення нарахування боржник або орган державної влади, який прийняв рішення про припинення боржника — юридичної особи, зобов’язаний повідомити відповідальній особі протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення із наданням відповідного документа про здійснення нарахування, підписаного уповноваженою особою і завіреного гербовою печаткою.

Якщо рішення виконано боржником або в інший спосіб в повному обсязі, таке рішення повертається заявнику протягом семи робочих днів з дня одержання відповідного документального підтвердження, про що вноситься запис до Реєстру. Одночасно з рішенням заявнику надсилаються копії документів, що підтверджують виконання рішення в повному обсязі.

У разі отримання документального підтвердження про часткове виконання рішення відповідальна особа вносить дані до Реєстру.

Звертаємо увагу, що вказаним Порядком не передбачено здійснення відповідальною особою державної виконавчої служби перевірки правильності нарахувань тощо.

 

Проте, у разі незгоди заявники мають право оскаржувати дії боржників в судовому порядку.

Передача рішень до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, здійснюється окремо щодо кожної черги щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Погашення заборгованості здійснюється в межах бюджетних асигнувань, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на підставі рішень, поданих органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.08. 2011 № 845.

Бюджетні асигнування на погашення заборгованості визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Разом з тим існують підстави для повернення органам державної виконавчої служби рішень, що визначені пунктом 18 Порядку.

Так, у разі коли органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, виявлено невідповідність переданих органом державної виконавчої служби рішень або документів вимогам цього Порядку після підписання акта приймання-передавання, такі рішення можуть бути повернуті до органу державної виконавчої служби для усунення недоліків.

Також поверненню підлягають всі рішення та виконавчі документи, видані на виконання таких рішень, які набрали законної сили після 01.01.2013 року.

В таких випадках рекомендуємо стягувачам отримати виконавчий лист у суді першої інстанції та пред’явити його на виконання до відповідного відділу примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління юстиції в області, містах Києві та Севастополі, на які покладається виконання рішень боржниками є територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, місцеві суди, міські, районні або селищні ради чи районні державні адміністрації та їх структурні підрозділи, місцеві прокуратури, інші територіальні підрозділи органів державної влади та їх посадові особи, для виконання в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

При цьому звертаємо увагу, що строки пред’явлення виконавчих документів на виконання до органів державної виконавчої служби встановлено статтею 22 Закону України «Про виконавче провадження».

Так, виконавчий документ, виданий судом на виконання рішення, підлягає пред’явленню до виконання протягом одного року з наступного дня після набрання рішенням законної сили.

Згідно статті 24 цього Закону, стягувач, який пропустив строк пред’явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися із

 

про поновлення строку пред’явлення до суду, який видав

виконавчий документ, або до суду за місцем виконання. Суд розглядає таку заяву в десятиденний строк, якщо інше не передбачено законом.

Отже, у разі пропуску строку пред’явлення виконавчого листа до виконання, стягувану необхідно звернутись до першої інстанції з відповідною заявою.

Виконавчий документ необхідно подавати на виконання разом з рішенням про поновлення строку його пред’явлення до виконання.

Завідувач сектору аналітики та статистики Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції

у Запорізькій області 

О.М.Фесун