image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Відновлення платоспроможності (санація) підприємства-боржника його керівником

Міністерство-юстиції-УкраїниСанація боржника його керівником передбачена статтею 94 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та кореспондується із статтями 28-36 розділу ІІ Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі –Закон), проте має свої особливості.

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 28 Закону під санацією розуміється система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 28 Закону керуючий санацією — фізична особа, яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення процедури санації боржника.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 28 Закону керуючий санацією боржника призначається господарським судом у порядку, встановленому цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом, а саме, статтею 94 цього Закону.

Керівник боржника має право подати до господарського суду в порядку, встановленому статтею 11 цього Закону, заяву про порушення справи про банкрутство боржника з метою проведення керівником процедури санації до подання кредиторами заяви про порушення справи про банкрутство за таких умов:

— за наявності рішення органу, до повноважень якого згідно із законодавством або установчими документами боржника віднесено право приймати рішення щодо звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника, а у разі якщо такі повноваження не визначені, — за наявності рішення органу боржника, до повноважень якого віднесено прийняття рішення щодо реорганізації чи ліквідації боржника;

— за наявності плану санації та письмової згоди кредиторів, загальна сума вимог яких перевищує 50 відсотків кредиторської заборгованості боржника згідно з даними його бухгалтерського обліку, на впровадження зазначеного плану та на призначення керуючим санацією керівника боржника.

До заяви керівника боржника додаються план санації боржника, погоджений з кредиторами, що дали згоду на її проведення, письмова згода кредиторів на призначення керуючим санацією керівника боржника та пропозиція щодо кандидатури розпорядника майна з числа арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

У разі, якщо заява і додані до неї документи відповідають вимогам, установленим цим Законом, господарський суд не пізніше п’яти днів з дня її надходження виносить ухвалу про прийняття заяви про порушення провадження у справі, в якій зазначається дата проведення підготовчого засідання суду.

За результатами підготовчого засідання господарського суду, яке проводиться у місячний строк з дня винесення ухвали про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство, та у якому здійснюється перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з’ясування наявності підстав для порушення провадження у справі про банкрутство, судом виноситься ухвала про:

— порушення провадження у справі про банкрутство і відкриття процедури санації, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів та призначення розпорядника майна в порядку, встановленому цим Законом, та керуючого санацією — керівника боржника, які діють відповідно до вимог цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених статтею 94 Закону;

— відмову у порушенні провадження у справі про банкрутство.

Слід зазначити, що керуючий санацією — керівник боржника, здійснює свої повноваження згідно з цим Законом та після свого призначення його трудові відносини з працедавцем зупиняються на час виконання повноважень керуючого санацією.

Офіційне оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство і відкриття процедури санації здійснюється на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Повідомлення повинно містити відомості про:

порушення провадження у справі про банкрутство боржника та відкриття процедури санації;

повне найменування боржника, його місцезнаходження, реквізити його рахунків в установах банків;

ідентифікаційний код боржника згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

керуючого санацією — керівника боржника та розпорядника майна боржника.

Конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов’язані подати до господарського суду у місячний строк з дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство і відкриття процедури санації письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують та/або заперечення кредиторів проти проведення процедури санації керівником боржника. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Керуючий санацією (керівник боржника) разом із розпорядником майна зобов’язані відповідно до вимог цього Закону (стаття 23) розглянути вимоги кредиторів і скласти реєстр вимог кредиторів, письмово повідомивши про результати розгляду заявників і господарський суд.

Господарський суд у порядку, передбаченому цим Законом (стаття 24, 25), розглядає реєстр вимог кредиторів, вимоги кредиторів, щодо яких були заперечення боржника і які не були внесені до реєстру вимог кредиторів. За результатами розгляду господарський суд виносить ухвалу, в якій зазначає розмір визнаних судом вимог кредиторів, затверджує реєстр вимог кредиторів і визначає дату проведення зборів кредиторів.

Порядок проведення зборів кредиторів, утворення і діяльності комітету кредиторів визначається цим Законом, зокрема статтею 26. Комітет кредиторів у місячний строк від дати його утворення повинен подати господарському суду схвалений план санації боржника.

Господарський суд своєю ухвалою затверджує план санації боржника. Боржник розпочинає виконання плану санації після його затвердження судом.

Керуючий санацією (керівник боржника) виконує повноваження керуючого санацією і отримує заробітну плату в тому ж розмірі, в якому він її отримував до призначення керуючим санацією.

За поданням комітету кредиторів або розпорядника майна чи за ініціативою господарського суду керуючий санацією (керівник боржника) може бути звільнений господарським судом від виконання повноважень керуючого санацією. Звільнення керівника боржника від виконання ним повноважень керуючого санацією позбавляє керівника боржника права самому здійснювати санацію боржника.

Протягом проведення керуючим санацією (керівником боржника) процедури санації боржника розпорядник майна продовжує виконувати свої обов’язки.

У разі невиконання плану санації боржника або якщо стає очевидним, що виконання плану санації боржника не приведе до відновлення його платоспроможності, процедура банкрутства здійснюється відповідно до Закону, про що господарський суд виносить ухвалу.

 

 

Головний спеціаліст відділу з питань банкрутства

Головного територіального управління юстиції

у Запорізькій області                                                                                        О.М. Клименко