image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Антикорупційне законодавство

17:15 31.10.2016

ministerstvo-yustitsiyi-ukrayiniКорупція – дуже давнє явище, яке, мабуть, почало формуватися з виникненням державного апарату як такого. Так само корупція – явище загальне: нема країни, яка би у тому чи іншому обсязі не була змушена боротися з цим явищем, і Україна тут не виняток.

Загалом питання боротьби з корупцією традиційно посідає одне з провідних місць у політиці будь-якої країни.

Боротьба з корупцією є нагальним завданням і для сучасного українського  суспільства. Корупція в Україні перетворилася на одну із загроз національної безпеки. Вплив корупції на українське суспільство і державу має комплексний та системний характер, зокрема йдеться про соціальні, економічні, владні, політичні та міжнародні аспекти цього впливу.

При цьому однією із причин існування в Україні такого суспільного явища, як корупція, є неналежний рівень нормативно-правового регулювання запобігання корупції, що тривалий час формувалося безсистемно, за відсутності чітких антикорупційних механізмів.

Однак в останні роки, враховуючи динамічні зміни у законодавстві про протидію корупції та ухвалення низки нових антикорупційних законів, питання боротьби із корупцією набули нових рис. За цей період українське суспільство стало свідком виникнення нових органів боротьби з корупцією, призначення їхніх керівників, конкурсів на посади співробітників, тощо.

Чинники успішної протидії корупції вже давно відомі та апробовані міжнародною спільнотою. Це насамперед відкритість влади, прозорість і зрозумілість процедур прийняття державних рішень, дієві механізми  контролю за діяльністю державних органів з боку громадянського суспільства, свобода слова, свобода й незалежність засобів масової інформації.

За умов масштабної корупції акцент робиться саме на усуненні причин,

а не на боротьбі з конкретними проявами. Так, для правових систем деяких

розвинутих країн узагалі не притаманне використання в законодавстві терміна «боротьба» – законодавці закладають у нормативно-правовому акті

принципи попередження правопорушень, які стосуються певної сфери діяльності.

Однією з головних складових формування та реалізації ефективної системи боротьби з корупцією є чітка взаємодія держав, у першу чергу їхніх

правоохоронних органів, на регіональному й міжнародному рівнях, участь у

заходах боротьби з цим негативним явищем, запроваджених у Організацією

Об’єднаних Націй, Радою Європи, Інтерполом, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими міжнародними інституціями.

Важливу роль у боротьбі з корупцією відіграють національні програми

в боротьбі з корупцією, прийняті урядами багатьох держав світу.

Першочергову увагу у цих програмах приділено створенню механізмів та системи ефективного контролю, у т.ч. і за роботою недержавних організацій та широкого спектру незалежних засобів масової інформації.

У нашій державі прийнято Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, яку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265. Метою цієї Програми є створення ефективної загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики. Досягнення мети Програми можливе шляхом імплементації нових засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 р №1699-VII, а також належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема Законів України “Про запобігання корупції”, “Про Національне антикорупційне бюро України”, якими визначено основну сутність антикорупційного законодавства та сформовано засоби боротьби із корупцією. Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 №183-VIII визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів.

Саме це законодавство нині визначає засади формування, моніторингу, координації впровадження антикорупційної політики, залучення інститутів

та організацій громадянського суспільства, представників бізнесу до цих процесів, регулює превентивну діяльність державного механізму, спрямовану

на усунення можливостей та стимулів для корупційної поведінки як у публічному, так і приватному секторах, а також передбачає утворення Національного агентства з питань запобігання корупції як ключового елемента інституційного забезпечення державної антикорупційної політики.

Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України”, а також зміни, що вносяться до кримінального законодавства зазначеним законом та Законом України “Про запобігання корупції”, створюють законодавчі підстави для кримінального переслідування найбільш небезпечних проявів корупції.

Основним нормативним актом серед них є Закон України «Про запобігання корупції», ухвалений 14.10.2014 на основі Кримінальної Конвенції «Про боротьбу з корупцією», ратифікованої Україною 18.10.2006, у зв’язку з чим вміщує важливі міжнародні положення про запобігання корупції та набув чинності 26.04.2015. Цей закон містить в собі, зокрема, такі новели:  питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що визначає виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів (розділ 5); положення , що визначають порядок та умови подання електронної декларації(розділ 7); повноваження та статус Національного агентства з питань запобігання корупції», що в подальшому має стати важливим засобом подолання корупційних схем, які десятиріччями діяли в Україні (розділ 2).

Саме Національне агентство з питань запобігання корупції є новим спеціальним антикорупційним органом виконавчої влади, який забезпечує формування  та реалізацію державної антикорупційної політики. На нього ж покладено, зокрема, здійснення контролю за дотриманням положень чинного законодавства щодо електронного декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та реалізацію окремих з них, що свідчить про запровадження практики боротьби з корупцією в ЄС, що, в свою чергу, є значним позитивом, адже саме завдяки спеціальним антикорупційним органам, які існують у ЄС, антикорупційна політика ЄС і реалізація норм щодо запобігання корупції знаходиться на дуже високому рівні.

Зважаючи на інтеграційний курс України до ЄС, а також з метою виконання взятих на себе зобов’язань перед Радою Європи потрібно реалізувати один із важливих аспектів сучасної державної правової політики України – реформування системи запобігання і протидії корупції. Не менш важливим є досягнення успіху у цьому процесі, котрий забезпечують формування у суспільстві довіри до влади, економічне зростання держави, покращить добробут наших громадян

Зменшення рівня корупції до безпечного в Україні можливе лише за умови вивчення та втілення в життя закордонного досвіду боротьби з цим негативним явищем, насамперед успішно діючих в інших країнах політичних, правових та організаційних механізмів подолання корупції. Вивчення закордонних програм, що на практиці довели свою ефективність, становить величезні перспективи для запозичення позитивного іноземного досвіду, особливо за відсутності власноруч розробленого реально діючого механізму протидії корупції           

Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області  Н.З.Славова