image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Хто такий арбітражний керуючий і як ним стати?

Відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 07.03.2018 (далі – Закон) арбітражний керуючий – це фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Крім того, відповідно до частини 1 статті 4 Закону арбітражний керуючий – це суб’єкт незалежної професійної діяльності. Згідно з підпунктом 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) незалежна професійна діяльність — участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб. Тим самим підпунктом ПКУ зазначено, що самозайнята особа – це платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Хто може стати арбітражним керуючим? Відповідно до пункту 3 частини 4 Закону право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надається особі, яка отримала відповідне свідоцтво у порядку, встановленому цим Законом, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) Українидержавним органом з питань банкрутства. Також, відповідно до частини 2 статті 97 Закону не може бути арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) особа:1) яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;2) яка має судимість за вчинення корисливих злочинів;3) яка не здатна виконувати обов’язки арбітражного керуючого за станом здоров’я;4) якій заборонено обіймати керівні посади;5) якій відмовлено в наданні допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов’язків, визначених цим Законом, у разі якщо з часу такої відмови або скасування пройшло менше року.

Крім того, згідно з частиною 1 статті 97 Закону арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після отримання повної вищої освіти, пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит.

Тобто, особа, яка виявила бажання здійснювати діяльність арбітражного керуючого повинна пройти низку етапів, а саме:

1)отриматиповну вищу юридичну або економічну освіту(відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в редакції від 01.01.2018 – повна вища освітаприрівнюється до вищої освіти ступеня магістра);

2)отримати стаж роботи за фахом не менше трьох років або одного року на керівних посадах після отримання повної вищої освіти (основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставіінших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами);

У порядку, передбаченому Положенням «Про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій» затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2012 за № 1973/5 (далі – Положення) —

3)пройти навчанняу сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом(перелік вищих навчальних закладів, де можна пройтинавчання та детальна інформація висвітлена на офіційному сайті Міністерства юстиції Україниу розділі Напрями діяльності → Банкрутство. Особа, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) сама обирає навчальний заклад та укладає із ним договір про навчання.Після завершення підготовчих курсів заклад, який здійснював навчання, проводить іспит осіб, які пройшли навчання. У разі успішної здачі іспиту заклад видає особам сертифікат про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом);

4)пройти стажуванняпротягом шести місяців(особа, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого повинна подати заяву із відповідними документами до Головного територіального управління юстиції відповідного регіону про проходження стажування та надання інформації про кандидатури керівників стажування, а саме:копію паспорта громадянина України (першу, другу та сторінку про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичної особи); копію диплома про повну вищу юридичну або економічну освіту; трудову книжку, завірену за місцем роботи; копіюсертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. За результатами пройденого стажування керівник стажування надає відгук про проходження стажування претендентом);

5) отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Процедура отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) полягає, спочатку, у поданні особисто або поштою кваліфікаційній комісії відповідної заяви з документами, а семе:1) заяву на ім’я голови Комісії про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);2)засвідчену в установленому порядку копію диплома магістра;3)довідку про відсутність судимості;4)засвідчену в установленому порядку копію трудової книжки;5) засвідчені в установленому порядку копії відповідних сторінок паспорта громадянина України, які містять відомості про прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації проживання;6)довідку про проходження медичного огляду;7)дві фотокартки розміром 40 х 30 мм;8)копію сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;9)копію відгуку про проходження стажування претендентом. Детальна інформація та форми заяв містяться у наказі Міністерства юстиції України «Про отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)» від 15 січня 2013 року за № 116/22648.

Після чого комісія проводить перевірку достовірності документів та відомостей, що подаються особою, за результатом якої приймає рішення про допуск чи відмову у складенні кваліфікаційного іспиту. Сам іспит проводиться шляхом автоматизованогоанонімноготестування. Порядок складеннякваліфікаційногоіспиту та перелікпитань, винесених на кваліфікаційнийіспит, затверджуєдержавний орган з питаньбанкрутства. Рішеннякваліфікаційноїкомісіїоформлюється протоколом, щопідписуєтьсяусімаприсутніми на засіданні членами комісії. Щодо осіб, які не склали іспит, то вони можуть подати заяву про йогоповторнескладення не раніше, ніж через шістьмісяців.

За результатами складеного кваліфікаційного іспиту кваліфікаційна комісія в десятиденний строк рекомендує державному органу з питань банкрутства надати особі, яка склала кваліфікаційний іспит, право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Відтак, державний орган з питань банкрутства не пізніше ніж на десятий день з дня надходження рекомендації кваліфікаційної комісії видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Саме свідоцтво про право на здійсненнядіяльностіарбітражногокеруючого (розпорядника майна, керуючогосанацією, ліквідатора) видаєтьсябез обмеження строку дії.Порядоквидачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) з детальною інформацією затверджений наказом Міністерства юстиції України від 14.01.2013  № 93/5.

У своїй діяльності арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства — боржника. Одна і та ж особа може здійснювати повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог Закону. Тобто, арбітражний керуючий у своїй діяльності може виконувати повноваження як розпорядника майна і керуючого санацією так і ліквідатора.

Одночасно із винесенням ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство, господарським судом вводиться процедура розпорядження майном боржника та призначається розпорядник майна.Арбітражний керуючий (на цьому етапі – розпорядник майна боржника) здійснюєнизку заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майна боржника, що застосовується з метою забезпечення збереження та ефективного використання майнових активів боржника та проведення аналізу його фінансового становища.Процедура розпорядження майном боржника вводиться строком на сто п’ятнадцять календарних днів і може бути продовжена господарським судом за вмотивованим клопотанням розпорядника майна, комітету кредиторів або боржника не більше ніж на два місяці.

Після процедури розпорядження майном, рішення про закінчення якої ухвалюється на підсумковому засіданні господарським судом, за клопотанням комітету кредиторів суд одночасно виносить ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців із можливістю продовження цього строкуза вмотивованим клопотанням керівника санації чи комітету кредиторів,але не більше ніж на дванадцять місяців. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 28 Закону санація — це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника. На цьому етапі арбітражний керуючий (тепер — керуючий санацією), що призначається господарським судом, виконує відповідні функції з метою відновлення та збереження фінансового стану підприємства.

Відповідно

Якщо внаслідок проведення спеціальних судових процедур у справі про банкрутство не була відновлена платоспроможність боржника і не проведені розрахунки по його боргах, господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Крім того, господарський суд призначає ліквідатора, на якого покладається саме проведення ліквідаційної процедури. На цьому етапі арбітражний керуючий (тепер ліквідатор) відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому Законом порядку.

Отже, підсумовуюче вищевикладене, можемо зазначити, що арбітражний керуючий – це фізична особа, суб’єкт незалежної професійної діяльності, має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), має вищу повну юридичну або економічну освіту, володіє спеціальними знаннями та не є зацікавленою особою щодо боржника і кредиторів та займається відповідною діяльністю, покладеною на неї законодавством після винесення господарським судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство, що має на меті супровід суб’єкта господарювання відповідно до будь-якої процедури та стадії у справі про банкрутство.

Провідний спеціаліст відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області – Стефанцов Віктор Ігорович