image image image image image
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження голови Мелітопольської районної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
23.10.2020   N 4
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. 100000 Мелітопольська районна рада 20520078
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 110000 Мелітопольська районна рада 20520078
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 110150 150 111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2323000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 3010280 гривень, у тому числі загального фонду — 3010280 гривень та спеціального фонду — ____0________ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
7. Мета бюджетної програми            Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради
8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності районної ради 3094280 3094280
Усього 3094280 3094280
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)
N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
Усього
11. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
Кількість штатних одиниць од Штатний розпис 22 22
У т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування од Штатний розпис 16 16
2 продукту
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од Журнали реєстрації 865 865
Кількість прийнятих нормативно-правових актів од Журнали реєстрації 348 348
3 ефективності
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од Внутрішній облік 48 48
Кількість розроблених ормативно-правових актів на одного працівника од Внутрішній облік 19 19
Витрати на утримання однієї штатної одиниці тис. грн Внутрішній облік 140649 140649
4 якості
Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості відс Внутрішній облік 100 100
Частка задоволених звернень, заяв, скарг в загальній їх кількості відс Внутрішній облік 100 100
Частка  прийнятих розпоряджень, рішень у загальній їх кількості відс Внутрішній облік 100 100
Керівник установи — головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи
О.М. Мордик
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Мелітопольської РДА
Начальник Відділу фінансів Мелітопольської РДА Н.М. Супрун
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
Дата погодження 23.10.2020
М. П.